Gem Theater, Kansas City ~ Joe Locke Group

  • Gem Theater, Kansas City 1615 E 18th St, Kansas City, MO 64108